Tietosuojaseloste tallentava kameravalvonta

1 REKISTERINPITÄJÄ

Juvan Vanhaintuki ry
Kotitie 20

51900 JUVA

www.juvankuharanta.fi

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Sanna Immonen

sanna.immonen@juvankuharanta.fi

3 TIETOSUOJAVASTAAVA

Sanna Immonen

sanna.immonen@juvankuharanta.fi

4 REKISTERIN NIMI

Kameravalvontarekisteri

5 REKISTERIN JULKISUUS

Kameravalvontarekisterin käyttäjätunnuksien julkisuutta rajoitetaan tietosuojallisista syistä ja työntekijöiden yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 17 §:n 3 kohta määrittelee tiedot työntekijöitä koskeviksi arkaluontoisiksi tiedoiksi. Kameravalvonnan rekisteröimä kuvatallenne ja muut paikka tai olosuhdetiedot ovat myös rajoitettu yrityksen tiedoiksi ja rekisterinpitäjän määrittelemille valtuutetuille käyttäjille. 

6 KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella järjestyksenpidon ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä rikostilanteiden, vahinkotilanteiden tai onnettomuustilanteiden selvittämiseksi yrityksen tiloissa. 

7 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 

Rekisteri pitää sisällään kameravalvontajärjestelmän tallentamaa aikasidonnaista ja paikkasidonnaista kuvatallennetta yrityksen toimitiloista.

8 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Kameravalvontajärjestelmän tietolähteet muodostuvat yrityksen omistamista tallentavista valvontakameroista. Kameravalvonnan kohdennetut valvonta-alueet ja tilat sijaitsevat rekisterinpitäjän määrittelemissä tiloissa. Tallentava kameravalvonta koskee ainoastaan etuoven/pääoven kameraa, joka tallentaa tapahtuma pohjaisesti. Tallenteita säilytetään 60vrk, jonka jälkeen ne poistetaan automaattisesti.

9 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Niitä luovutetaan tarvittaessa järjestyksenpidon ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä rikostilanteiden, vahinkotilanteiden tai onnettomuustilanteiden selvittämiseksi valvotulla alueella

10 TIETOJEN SIIRTO KOLMANTEEN MAAHAN TAI KANSAINVÄLISELLE JÄRJESTÖLLE

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

11 TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle ja liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta

12 OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA JA POISTAMISTA

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

13 MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

14 KAMERAVALVONTAJÄRJESTELMÄN REKISTERIIN TALLENNETTAVIEN INFORMOINTI

Rekisterinpitäjä informoi kameravalvonnan kohdentamat alueet ja tilat näkyvillä opaskylteillä, joissa lukee ”Alueella tallentava kameravalvonta”.

15 TIETOJEN POISTAMINEN JA SÄILYTYSAIKA

Kameravalvontajärjestelmästä poistetaan kuvatallenteet, kun ne eivät enää ole tarpeen kameravalvonnan tarkoituksen toteuttamiseksi ja viimeistään vuoden kuluttua tallentamisen päättymisestä. Käyttäjätunnukset ja niihin liittyvät yksilöintitiedot poistetaan kameravalvontajärjestelmästä, kun rekisterinpitäjä katsoo, että järjestelmän rekisterin käyttäjä ei enää tarvitse virkaan tai työtehtävään liittyvästä syystä pääsyoikeutta tai käyttöoikeutta kameravalvontajärjestelmään. 

Juvan Vanhaintuki ry. poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot myös, jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii Juvan Vanhaintuki ry:tä poistamaan häntä koskevat tiedot. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Juvan Vanhaintuki ry:tä säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

16 TIETOSUOJASELOSTEEN HYVÄKSYNTÄ

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 6.3.2024. 

Scroll to Top