Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä 

Juvan Vanhaintuki ry. 

Yhteystiedot:
Kotitie 20
51900 Juva

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Juvan Vanhaintuki ry./ Sanna Immonen

Kotitie 20

51900 Juva

Puh: 0407520856

sanna.immonen@juvankuharanta.fi

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Juvan Vanhaintuki ry./ Sanna Immonen

Kotitie 20

51900 Juva

Puh: 0407520856

sanna.immonen@juvankuharanta.fi

2. Rekisteröidyt 

Rekisterissä ovat asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat. 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään mm. seuraavia tarkoituksia varten:

  • palveluistamme kertominen, tarjoaminen sekä tiedottaminen
  • yhteydenottopyyntöjen käsittelyyn
  • palveluiden käytön seurantaan
  • viestintään mm. yhdistyksen ja asukkaiden omaisten välillä
  • sidosryhmäviestintä  

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot 

Yhdistys kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia käyttötarkoituksen kannalta, kuten yhteystietoja.

5. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseenJuvan Vanhaintuki ry./ Sanna Immonen

Kotitie 20

51900 Juva

Puh: 0407520856

sanna.immonen@juvankuharanta.fi

Tarkastusoikeus 

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.  

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus 

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  

Suoramarkkinointikielto 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Poisto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti 

  • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä 
  • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Juvan Vanhaintuki ry:n ulkopuolelle.  

8. Käsittelyn kesto 

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. 

9. Henkilötietojen käsittelijät 

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

11.Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. 

Scroll to Top